Obec Mníchova Lehota
Dôležité kontakty

Telefón: +421326486124

E-mail: mnichovalehota@stonline.sk

IČO: 00311774

DIČ: 2021079753

Adresa:
Mníchova Lehota 90
913 21 Mníchova Lehota

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín IBAN: SK80 5600 000­0 0006 1127 8­001

SWIFT: KOMASK2X

Elektronická schránka:

Obecný úrad
Úradné hodiny

Po 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Ut 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
St 7:30 – 12:00 | 12:30 – 16:30
Št 7:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
Pi 7:30 – 12:00 | 12:30 – 13:30


Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Vitajte na oficiálnej stránke
obce Mníchova Lehota

Obec Mníchova Lehota sa nachádza v objatí Strážovských vrchov a Považského Inovca. Tieto lesy sú tu obľúbeným miestom pre turistov, hubárov a poľovníkov. V intraviláne obce Mníchova Lehota sa nachádzajú oddychové miesta pre návštevníkov, ktorí sa môžu zúčastniť na množstve kultúrnych a spoločenských akcií, napr. tradičných Trenčianskych folklórnych slávností. V miestnej časti Jarky je rozsiahla chatárska oblasť, využívaná rekreantmi z celej republiky. Táto oblasť pri motoreste Radar je využívaná aj ako nástupné miesto pre pešie túry a výstupy na masív Považského Inovca.Aktuálne z obce

Výpis uznesení OZ zo dňa 13.12.2019

16. 1. 2020 13:24

Výpis uznesení OZ zo dňa 13.12.2019

Uznesenia Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Výpis_uznes_zo_13_12_2019.docx 37.52 kB Stiahnuť

Zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mníchova lehota priamym predajom č. 1/2020

16. 1. 2020 12:00

Zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mníchova Lehota priamym predajom č. 1/2020

V zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obec Mníchova Lehota zámer predať nehnuteľný majetok – pozemok v k.ú. Mníchova Lehota. V zmysle § 9a, ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. ide o odpredaj nehnuteľnosti – parcely reg. „C“ č. 1423 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 479 m2 v katastrálnom území Mníchova Lehota, ktorá je zapísaná na LV č. 1, vedený katastrálnym odborom, Okresným úradom Trenčín za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 5/2020 zo dňa 11.1.2020 vyho­tovený Ing. Ladislavom Horným. Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške 6,80 €/ m2, t.j. za 479 m2 vo výške 3257,20 €. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 31.1.2020 do 12,00 hod. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Mníchovej Lehote alebo poštou na adresu: Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Mníchovej Lehote do 31.1.2020 do 12,00 hod. Na ponuky podané neskôr sa neprihliada. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 1/2020“ – NEOTVÁRAŤ“. Vzor cenovej ponuky je zverejnený na internetovej stránke obce Mníchova Lehota ako príloha k tomuto zámeru. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja. Obec Mníchova Lehota si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. V prípade záujmu o bližšie informácie k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 032/64 86 150 alebo osobne na Obecnom úrade v Mníchovej Lehote, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku. V Mníchovej Lehote, dňa 16.1.2020

Mgr. Jozef Kováč
starosta obce

Zverejnené od: 16. 1. 2020 12:00   Zverejnené do: 31. 1. 2020 12:00  
ÚRADNÁ TABUĽA Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Cenová ponuka - FO.docx 16.3 kB Stiahnuť
Cenová ponuka - PO.docx 15.6 kB Stiahnuť

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

15. 1. 2020 14:23

Do našej obce prídu predávať mäso a mäsové výrobky z Myjavy. Predaj sa uskutoční od 14,30 hod. pred OcÚ.

Predaj Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota

Predaj ovocia

15. 1. 2020 13:27

Do našej obce prišla súkr. podnikateľka z Veselého, ktorá predáva jablká a hrušky. Predáva sa ihneď po vyhlásení pred OcÚ.

Predaj Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota

Smernica č. 1/2019 stanovujúca podmienky na napojenie odberateľov na neverejný vodovod Svinice

13. 1. 2020 11:20

Smernica č. 1/2019 stanovujúca podmienky na napojenie odberateľov na neverejný vodovod Svinice.

Smernice Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Mníchova Lehota
Prílohy k hláseniu
Smernica č.1_2019 stanovujúca podmienky na napojenie odberateľov na neverejný vodovod Svinice.pdf 547.66 kB Stiahnuť
Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tím súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...