Obecný úrad - Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia
Zápisnice
Územný plán
Komunitný plán sociálnych služieb
PHSR Mníchova Lehota

 Kalendár
 Dnes je: 24.10.2018
 Meniny dnes:  Kvetoslava 
 Meniny zajtra:  Aurel 

 Kontakt na nás
Tel.: +421 (0)32/648 61 50, 648 61 24
Email: mnichovalehota@stonline.sk
WEB: http://www.mnichovalehota.sk
GPS: 48.83704, 18.061867

Zväčšiť mapu
Všeobecne záväzné nariadenia

Dokument:   Rok:   Platnosť:
VZN
  Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Mníchova Lehota [241,36 KB]

  Pravidlá pre užívanie bytu zo dňa 8.12.2017 [23,51 KB]

  VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov [593,06 KB]

  Dodatok č. 6 k VZN č.2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol. zar. zriadených obcou Mníchova Lehota [368,94 KB]

  VZN č.2/2017 podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) [407,61 KB]

  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj [1 023,40 KB]

  VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Mníchova Lehota [473,93 KB]

  VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda [839,99 KB]

  VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Mníchova Lehota [191,02 KB]

  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunál. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce ML [300,22 KB]

  Dodatok č. 1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunál. odpadmi a drob. staveb. odpadmi na území obce ML [1,49 MB]

  Dodatok č.5 k VZN č. 2/2009 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol. zariadení zriadených obcou ML [367,17 KB]

  VZN č. 5/2016 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.1 ÚPN.O Mních. Lehota [747,39 KB]

  Dodatok č.6 k VZN č.1/2008 (školský zákon) [231,44 KB]

  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce [300,24 KB]

  VZN č.3/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce [1,50 MB]

  VZN č.1/2016 obce Mníchova Lehota o obmedzení a zákaze používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely [529,18 KB]

  Dodatok č. 4 zo dňa 21.1.2015 k VZN č.3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb. odpadmi na území obce [305,67 KB]

  Dodatok č.3 zo dňa 7.11.2014 k VZN č.3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. staveb. odpadmi na území obce [564,58 KB]

  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady na území obce [370,01 KB]

  Dodatok č.4 k VZN č.2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených obcou [379,69 KB]

  Dodatok č.5 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drob. staveb. odpadmi na území obce [266,52 KB]

  VZN č.2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Mníchova Lehota [23,37 KB]

  Zásady odmeňovania poslancov OZ, predsedov komisí a členov komisíí OZ [1,29 MB]

  VZN č.1/2015, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej a fyz. osoby........ [1,15 MB]

  VZN č.5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [6,57 MB]

  Rokovací poriadok OZ [123,50 KB]

  VZN č.4/2014 Organizačný poriadok komisií OZ [125,00 KB]

  VZN č.3/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely [19,99 KB]

  Dodatok č.5 k VZN č.1/2008 ( školský zákon ) [32,00 KB]

  VZN č.2/2014 o spôsobe náradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp [1,14 MB]

  Dodatok č. 1 k VZN č.4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach [263,85 KB]

  VZN č.1/2014 o poskytovaní soc.služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby [5,43 MB]

  Dodatok č.3 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených obcou Mníchova Lehota [35,00 KB]

  Dodatok č. 2 k VZN č.3/2012 zo dňa 15.11.2013 [18,03 KB]

  Dodatok č.4 k VZN č.1/2008 zo dňa 15.11.2013 [32,00 KB]

  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 zo dňa 7.12.2012 [802,52 KB]

  VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce [4,37 MB]

  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 zo dňa 21.9.2012 [204,33 KB]

  VZN č. 2/2012 o zásadách na prideľovanie soc. príspevkov z rozpočtu obce [1,12 MB]

  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 zo dňa 9.11.2012 [690,07 KB]

  VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území obce [1,74 MB]

  VZN č. 2/2010 o záväzných častiach ÚPN Obce Mníchova Lehota [10,92 MB]

  VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce [1,24 MB]

  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 zo dňa 7.12.2012 [365,52 KB]

  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 zo dňa 26.11.2010 [379,91 KB]

  VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení zriadených obcou [951,67 KB]

  VZN č. 7/2008 Organizačný poriadok komisií OZ [1,62 MB]

  Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 5/2008 zo dňa 11.9.2009 [1,09 MB]

  VZN č. 5/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov [3,26 MB]

  VZN č. 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach [1,37 MB]

  Dodatok č.1 k VZN č. 3/2008 zo dňa 21.1.2011 [275,97 KB]

  VZN č. 3/2008 Hospodárenie s majetkom obce [1,92 MB]

  VZN č. 2/2008 o pamätihodnostiach obce [1,85 MB]

  Dodatok č.3 k VZN č. 1/2008 zo dňa 7.12.2012 [337,41 KB]

  Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 zo dňa 21.1.2011 [275,15 KB]

  Dodatok č.1 k VZN č.1/2008 zo dňa 26.11.2010 [282,29 KB]

  VZN č.1/2008 podľa zákona č.245/2008 Z.z. ( školský zákon ) [1,49 MB]

  VZN č.3/2005 o používaní miestnych komunikácií [1,46 MB]

  VZN č.2/2005 o opatreniach na ochranu zdravia ľudí [746,96 KB]

  Dodatok č.1 k VZN č.5/2004 zo dňa 21.1.2011 [345,65 KB]

  VZN č.5/2004 Rokovací poriadok OZ [2,46 MB]

  VZN č.3/2004 o zriadení školského obvodu Základnej školy Mníchova Lehota [749,28 KB]

  VZN č. 4/2003 o bližších podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových a poplatkových subjektov [1,44 MB]

  VZN č.3/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev [1,91 MB]

  VZN č.2/2003 o spôsobe číslovania stavieb súpisnými a orientačnými číslami [954,41 KB]

Smernice
  Smernica. vnútorný predpis Obce Mních. Lehota č.1/2014 o určení [835,45 KB]

  Smernica.vnútorný predpis Obce Mních.Lehota č.1/2013 pre vysielanie v obecnom rozhlase [761,16 KB]

  Smernica starostu obce Mních.Lehota o verejnom obstarávaní [3,71 MB]

  Smernica na výkon zimnej údržby miestnych komunikácií [463,82 KB]

  Smernica starostu obce Mníchova Lehota o spôsobe vykonávania Zák. o slobod.prístupe k informáciám [673,38 KB]

  Smernica obce Mníchova Lehota . podmienky prijímania detí do MŠ [231,70 KB]

Prevádzkový poriadok pohrebiska
  Prevádzkový poriadok pohrebiska [81,50 KB]

Komunitný plán
  Komunitný plán obce Mníchova Lehota [746,53 KB]Oficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,br /> e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.