Urbárske a pasien. pozem. spoločenstvo
Úvod
História
Archív
Aktuálne oznamy
Fotogaléria
Videogaléria
Kontakt

 Kalendár
 Dnes je: 21.10.2018
 Meniny dnes:  Uršula 
 Meniny zajtra:  Sergej 

 Kontakt na nás
Tel.: +421 (0)32/648 61 50, 648 61 24
Email: mnichovalehota@stonline.sk
WEB: http://www.mnichovalehota.sk
GPS: 48.83704, 18.061867

Zväčšiť mapu
 Urbárske a pasien. pozem. spoločenstvo - História
    

1.  História – vznik, doklad o vzniku

 ·         Dňa 10. júla v roku 1931 na základe Kúpno – predajnej zmluvy došlo medzi zástupcami „trenčianskych obyvateľov“ a zástupcami „Urbárskej obce Mníchova Lehota“ k odpredaju parciel, ktoré tvorili následný majetok Urbárskej obce Mníchova Lehota. Majetok tvoril výmeru 234 katastrálnych jutár a 1160 štvorcových siah a bol odkúpený za sumu 280 939, 20 Korún československých.

·         Zmluva nadobudla právoplatnosť 1. januára 1931. Prvým predsedom spoločnosti bol Jozef Zovčák. Súčasťou kúpno – predajnej zmluvy je „ Podielový menoslov bývalých urbarialistov“ v počte 165 členov.


2. Prechod vlastníctva spoločnosti do vlastníctva JRD Mníchova Lehota a Štátnych lesov.

 ·         Urbárska spoločnosť na odkúpených nehnuteľnostiach hospodárila sama až do znárodnenia v roku 1948, kedy nehnuteľný majetok začali spravovať štátne lesy

(doklad o tom nemáme).

·         Pasienková spoločnosť existovala pravdepodobne dávnejšie. Doklady o jej vzniku nie sú k dispozícii. Existuje však Zápisnica zo dňa 25. marca 1959, kde sa konštatuje medzi zástupcami

o   ONV OPLVH

o   MNV Mníchova Lehota

o   Pasienkového spoločenstva Mníchova Lehota

o   JRD Mníchova Lehota,

že na základe Zákona SNR č. 81/1949 dáva ONV OPLVH výpoveď z hospodárenia na svojom majetku Pasienkovému spoločenstvu Mníchova Lehota v prospech  JRD Mníchova Lehota a to dňom jeho založenia t.j. 30. októbra 1958. JRD Mníchova Lehota prevzalo zároveň menný zoznam členov Pasienkovej spoločnosti Mníchova Lehota, stanovy spoločnosti, všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok ako aj vkladnú knižku na sumu

17 153,20 Kčs – čo boli príspevky členov spoločnosti.


3. Zmluva o založení Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti + stanovy. Vzniká jedna spoločnosť zlúčením urbáru a pasienkovej spoločnosti, nakoľko ide v podstate o tých istých ľudí.

 

·         Na základe politických zmien – revolúcie, ktorá prebehla v našom štáte v roku 1989 - naskytla sa možnosť prihlásiť sa späť k svojmu majetku a požiadať o jeho navrátenie. Jedná sa teda o nehnuteľný majetok, ktorý bol v minulosti prepadnutý v prospech štátu. Bolo tak urobené zo strany bývalých „Urbarialistov“ ako aj zo strany členov bývalého Pasienkového spoločenstva. Z dostupných archívnych materiálov boli v roku 1992 obnovené pôvodné zoznamy vlastníkov Urbariátu ako aj Pasienkovej spoločnosti upravené na základe právoplatných dedičských konaní o nových vlastníkov.

·         Po skompletovaní zoznamov vlastníkov pôvodných spoločností bolo 10. decembra 1993 zvolané Valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bolo dohodnuté, že vznikne jedna spoločnosť s názvom: „Urbárska a pasienková pozemková spoločnosť Mníchova Lehota“, ktorá zlúči vlastníkov do jednej organizácie. Boli schválené dva základné dokumenty a to :

o   Zmluva o založení spoločnosti

o   Stanovy spoločnosti

Prvý výbor novovzniknutej spoločnosti tvorili:

o   Ján Kováč

o   Ján Drha

o   Ján Lipták

o   Štefan Hrnčár

o   Štefan Bachynec

o   Rudolf Bielik

o   Rudolf Kováč

·         2. decembra 1996 bol Notárskou zápisnicou majetok, ako aj zoznam členov novovzniknutej Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti Mníchova Lehota osvedčený.

·         Dňa 16. augusta 1997 bola UaPPS Mníchova Lehota zapísaná do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou na Okresnom úrade v Trenčíne.


Zmeny do dnešných dní:

 ·         Funkciu predsedu vykonával p. Ján Kováč do roku 2003

·         Od roku 2004 túto funkciu vykonáva Ján Drha

 

Zloženie súčasného výboru v roku 2012 je nasledovné:

o   Ján Drha - predseda

o  Ing. Ľubomír Červeňan   - podpredseda, prenájom pozemkov

o   Ján Lipták                      - evidencia čl. základne

o   Mária Kováčová              - pokladňa

o   Jozef Petrušek                - požiarna ochrana

o   Štefan Hrnčár                 - úlohy sú prideľované podľa                                            potreby

o   Juraj Ďuráči                    - úlohy sú prideľované podľa potreby

 

Zloženie dozornej rady:

o   Dušan Kováč                  - predseda

o   Daniel Kováč                  - člen

o   Peter Červeňan               - člen


Údaje o novom OLH :                            

         Dňom 31.12.2011 bola ukončená platnosť desaťročného hospodárskeho plánu platného pre UaPPS Mníchova Lehota. Funkciu odborného lesného hospodára  a zároveň nájomcu lesného majetku spoločnosti vykonával Ivan Pobežal z Trenč. Stankoviec, časť Sedličná č. 137.

Vzhľadom na začínajúci sa nový desaťročný cyklus, výbor urbárskej spoločnosti urobil výber zo štyroch došlých ponúk na obsadenie miesta odborného lesného hospodára a zároveň aj nájomcu lesného majetku. Všetkým záujemcom boli na vypracovanie ponuky poskytnuté rovnaké podklady a taktiež boli zadané rovnaké kritériá.

Najvýhodnejšie podmienky pre spoločnosť  ponúkol Ing. Jozef Hašuľ, s ktorým aj bola podpísaná zmluva na výkon OLH a na prenájom majetku.


Oficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.